ورود به سایت

» » گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود

گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود

نشست «شناخت دیگران و شناخت خود؛ آموزشی در راستای دستیابی به درکی اخلاقی ذیل میراث سنت ابراهیمی، باستانی و مدرن» با سخنرانی ترنسی جان لوآت، استاد بازنشسته دانشگاه نیوکاستل استرالیا از پنل‌های همایش مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم برگزار شد.

گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود
گزارش تصویری نشست شناخت دیگران و شناخت خود

بازگشت
گزارش تصویری