درباره ما

فعاليتهاي قرآني و ترويج و تبليغ متون ديني و معارف اسلامي از بدو تاسيس جهاد دانشگاهي همواره از اولويتهاي راهبردي اين نهاد بوده است .
تاسيس " سازمان قرآني دانشگاهیان كشور " گامي است در جهت ساز ماندهي كليه برنامه ها و فعاليتهاي قرآني به منظور پاسخگويي به نياز هاي ديني جوانان و دانشجويان و دانشگاهيان.

فصل اول – كليات
ماده 1- تعريف :
سازمان قراني دانشگاهیان كشور تشكيلاتي است وابسته به معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي كه متناسب با نيازهاي جوانان به تدوين طرحها و اجراي برنامه هاي ويژه دانشجويان ودانشگاهيان به موضوع " قرآن و فرهنگ قرآني " مي پردازد .

ماده 2- هدف :
هدف از تاسيس " سازمان قرآني دانشگاهیان كشور " توسعه فرهنگ ديني و قرآني از طريق : تبليغ و ترويج فرهنگ و معارف قرآن كريم بستر سازي فرهنگي و فراهم سازي زمينه هاي انس بيشتر با كتاب وحي و تدبر در آن پژوهش در ابعاد مختلف در جهت ارتقاي فرهنگ قرآني وآگاهي هاي ديني دانشجويان و دانشگاهيان است .
ماده 3- وظايف :
1- تدوين و اجراي برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت تبليغي و مطالعاتي و آموزشي و ترويجي در زمينه علوم و معارف قرآني .
2- شناسايي و پرورش دانشجويان مستعد در حوزه قرآن و فرهنگ قرآني .
3- برقرار ارتباط با حوزه هاي علميه و علمايي كه در موضوع قرآن و فرهنگ قرآني تتبع دارند .
4- همكاري با مجامع قرآني دانشگاهي به منظور بهره مندي از تجربيات آنان و انجام فعاليت هاي مشترك .
5- برگزاري مسابقات و جشنواره هاي قرآني دانشجويان كشور .
6- طراحي و اجراي ميز گردها و سمينارها و محافل قرآني ويژه دانشجويان .
7- اجراي برنامه هايي براي آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان با تفسير و ترجمه قرآن كريم .
8- تشويق دانشجويان به مطالعات و پژوهشهاي قرآني و دانشگاهي و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در موضوعات قرآني .
9- برقراري ارتباط و تعامل با مراكز و شخصيتهاي دانشگاهي به منظور توسعه فعاليت هاي قرآني در سطح ملي و بين المللي .
10- ايجاد پايگاه رايانه اي به منظوراطلاع رساني فعاليتهاي قرآني در دانشگاهها .
11- برگزاري كلاسها و كارگاه هاي آموزشي عمومي و تخصصي در زمينه هاي قرائت و ترجمه و تفسير قرآن كريم .
12- برگزاري نمايشگاه هاي قرآني با همكاري نهادهاي فرهنگي و دانشگاهي و كانون هاي قرآني دانشجويان .
13-ایجاد شهر الکترونیکی و خدمات IT در حوزه فعالیتهای قرآنی
14-راه اندازی اتحادیه جهانی فعالیتهای قرآنی دانشجویان مسلمان با همکاری سازمانهای بین المللی
15-انجام پژوهش های علمی-کاربردی در حوزه های مختلف قرآن کریم
16-راه اندازی،گسترش و اداره فعالیتهای خبری و اطلاع رسانی قرآنی در قالب خبرگزاری قرآنی ایران

فصل دوم – اركان و تشكيلات

ماده 4- اركان :
1- شوراي مركزي
2- رييس سازمان
3- شعب سازمان
ماده 5- تركيب اعضاي شوراي مركزي :
1- رييس جهاد دانشگاهي ( رييس شوراي مركزي ) .
2- معاون فرهنگي ( نايب رييس شورا ) .
3- رييس سازمان ( دبير شوراي مركزي ) .
4- سه تا پنج نفر از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي در قلمرو علوم و معارق قرآني به پيشنهاد معاون فرهنگي و تاييد رييس جهاد دانشگاهي .
تبصره – احكام اعضاي شوراي مركزي براي مدت سه سال از سوي رييس جهاد دانشگاهي صادر مي شود . انتخاب مجدد آنان در دوره هاي بعدي بلامانع است .
تبصره – جلسات شوراي مركزي ماهانه حداقل يكبار با حضوردو سوم اعضا تشكيل مي گردد و تصميمات آن با راي اكثريت نسبي حاضران در جلسه رسمي است .
ماده 6- وظايف شوراي مركزي :
1- تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز سازمان در چهار چوب اين اساس نامه .
2- نظارت بر عملكرد اجرايي و اداري سازمان
3- صدور مجوز تاسيس شعب سازمان و تعيين محدوده فعاليت هر شعبه .
4- بررسي و تصويب بر نامه و بودجه سالانه سازمان و ارايه آن به هيأت امناء.
5- بررسي و تصويب عملكرد و عمليات و تراز نامه سالانه مالي سازمان جهت ارايه به هيأت امناء.
6- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاح يا تغيير اساسنامه جهت ارايه به هيأت امناء .
ماده 7- رييس سازمان :
رييس سازمان توسط معاون فرهنگي پيشنهاد و پس از تصويب هيأت امناء با حكم رييس جهاد دانشگاهي براي مدت سه سال منصوب مي شود . تمديد مسئوليت براي دوره هاي بعدي بلامانع است .
ماده 8- وظايف رييس سازمان :
1- اجراي مصوبات شوراي مركزي .
2- انجام كليه امور اجرايي و اداري سازمان در چهار چوب مقررات و آيين نامه هاي جهاد دانشگاهي .
3- انجام كليه مكاتبات اداري و امضاي اسناد مالي و تعهد آور سازمان مطابق مقررات جهاد دانشگاهي.
4- ارايه طرح هاي اجرايي به شوراي مركزي در جهت ارتقاي كمي و كيفي فعاليتهاي سازمان .
5- افتتاح حساب ريالي در بانكها مطابق مقررات جهاد دانشگاهي .
6- تهيه برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارايه به شوراي مركزي .
7- تهيه گزارش عملكرد سالانه و تراز مالي سازمان و ارايه به شوراي مركزي .
8- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و پست هاي سازماني سازمان به شوراي مركزي .
9- تهيه دستورالعملهاي اجرايي مورد نياز سازمان و ارايه ان به شوراي مركزي .
ماده 9- محل فعاليت :
محل اصلي فعاليت سازمان در تهران است و با تصويب شوراي مركزي مي تواند شعبه هايي در واحدهاي جهاد دانشگاهي داشته باشد .
ماده 10- مدت فعاليت :
مدت فعاليت سازمان از تاريخ تاسيس آغاز شده است و پايان آن نامحدود است .
ماده 11- شعب سازمان :
سازمان ميتواند با تصويب شوراي مركزي و مطابق آيين نامه هاي مربوط به تشكيل شعب در واحد هاي جهاد دانشگاهي اقدام كند .
تبصره : مسيوليت اداره شعب در واحد هاي جهاد دانشگاهي با معاون فرهنگي واحد ذيربط خواهد بود .

فصل سوم – امور مالي

ماده 12- منابع مالي :
1- اعتبارات تخصيص يافته از سوي جهاد دانشگاهي .
2- كمكها و هداياي مردمي .
3- كمك سازمانها و نهاد هاي دولتي .
تبصره : كليه فعاليتهاي مالي و معاملاتي سازمان مطابق آيين نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي خواهد بود .
ماده 13- انحلال سازمان :
انحلال سازمان به پيشنهاد معاون فرهنگي و تاييد شوراي مركزي و تصويب هيأت امناي جهاد دانشگاهي خواهد بود .
ماده 14- اين اساسنامه با يك مقدمه و 3 فصل و 14 ماده و 4 تبصره در نود و هفتمین جلسه هيأت امناي جهاد دانشگاهي مورخ 85/8/13 اصلاح و به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است .